نیروی انسانی، خدمات و اطلاع‌رسانی ۳ اصل مهم در بهبود روابط با مشتریان
مدیرعامل بیمه رازی در شورای مدیران عنوان کرد؛

نیروی انسانی، خدمات و اطلاع‌رسانی ۳ اصل مهم در بهبود روابط با مشتریان

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر دلسوزی و مسئولیت پذیر بودن همکاران سه اصل نیروی انسانی، خدمات و اطلاع رسانی را مهمترین مؤلفه ‌های تاثیرگذار در بهبود روابط با مشتریان اعلام کرد.