” پترول ” تغییر نام داد
بنا به تصویب مجمع‌عمومی فوق‌العاده :

” پترول ” تغییر نام داد

اخبار پولی مالی- شرکت " گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان "با نماد پترول به شرکت" گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‌فارس " تغییر نام داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی