مشارکت بانک سینا در آماده سازی مرکز واکسیناسیون پارک گفتگوی تهران
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت:

مشارکت بانک سینا در آماده سازی مرکز واکسیناسیون پارک گفتگوی تهران

اخبار پولی مالی- بانک سینا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و یاری رسانی به شبکه بهداشت کشور، با کمک در آماده سازی مرکز واکسیناسیون در پارک گفتگوی تهران در فرایند تسریع واکسیناسیون به هموطنان خود مشارکت کرده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400